logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

P o n d ě l í
04. prosince 2023, 17:12

www.seznam.cz
i Vy zde můžete mít reklamu

proč tyto stránky


Vážení čtenáři,


opět Vás po dlouhé době vítám na stránkách Nezávislého železničáře, i když tentokrát v internetové podobě. Vítám Vás všechny, které zajímá nejen železniční politika, ale železnice vůbec. Tyto stránky volně navazují na papírovou podobu Nezávislého železničáře, jehož čtyři čísla vyšla v první polovině roku 1999. Pro nedostatek finančních prostředků a času jsem byl poté nucen vydávání Nezávislého železničáře předčasně ukončit.

Proč jsem se rozhodl Nezávislý železničář opět vydávat?

Protože jsem pevně přesvědčen, že transformace Českých drah je pouze nástrojem k rozkradení státního majetku a zničení české železnice. K tomuto tvrzení mne vede několik důvodů:

1. Nelogické rozdělení podniku na dva - proč část kolejí patří ČD, a. s., a část zase SŽDI, s. o.?

2. Naprostý nezájem nejen vedení Českých drah, ale i např. Odborového sdružení železničářů, smysl a princip transformace ČD vůbec vysvětlit, natožpak to vysvětlit polopaticky.

3. Různé důvody potřebnosti tohoto zákona - od tvrzení, že státní organizaci evropské právo nezná, přes jakousi potřebu nezávislosti na Vládě ČR až po jakési harmonizované podmínky v dopravě (pokud budu mít čas, pokusím se tato tvrzení jednotlivých představitelů v dohledné době zpracovat).

4. Že i nadále mají českou železnici řídit lidé, kteří železniční dopravě absolutně nepřejí.


Proč rozkradení, zvané Transformační zákon Českých drah č. 77/02 Sb. bylo podpořeno a schváleno celou řadou lidí, lze opět jednoduše vysvětlit tím, že:

1. Někteří lidé se chtějí zmocnit majetku pro sebe, svoji organizaci nebo pro třetí osobu (např. pánové Zelený, Kocourek, Schling, Dušek aj.).

2. Především poslanci a senátoři projevili neznalost železniční problematiky, resp. se s ní pouze povrchně seznámili.

3. Vláda ČR si připravuje půdu na prodej české železnice silnému zahraničnímu partnerovi, získané peníze použije na splácení stále narůstajících státních závazků.


Musím ještě dodat, že nejsem schopen prokázat, že pan Ing. Dušek chtěl získat tento a tento odborový majetek pro OSŽ, že Ing. Zelený chtěl tento státní dům prodat stavební firmě Křepela a Křepelka, s. r. o., od níž by jinou cestou dostal všimné, atd. Tyto lidi jsem označil proto, že jsou se železniční problematikou velmi podrobně seznámeni a na Transformačním zákoně ČD pracovali, tudíž věděli, co zpracovávají.

A když prostudujeme Transformační zákon ČD, najdeme pouze jeden jediný základní rozdíl - odpovědnost za rozhodování o státním majetku přechází z novináři sledované Vlády ČR na orgány obou společností, čímž je vytvořena půda pro utajení prodeje státního majetku...

Smluvní vztah by šel bezpochybně aplikovat i na ČD, s. o., pokud by byl zájem. I po nabytí účinnosti zákona nejsou harmonizovány podmínky v rámci železniční dopravy, natožpak ve srovnání se silniční dopravou. A skutečné příčiny problémů železnice neřeší vůbec!

Mnoho informací o probíhající transformaci Českých drah najdeme v podnikovém týdeníku Železničář, který je řízen doslova a do písmene zfanatizovanými vedoucí redaktorkou paní Mgr. Irenou Pospíšilovou a panem Ivo Štechou (u něj mě jeho zaslepenost a bezbřehá oddanost k managementu Ing. Zeleného obzvláště moc mrzí, protože jinak si ho jako člověka moc vážím. Už jen proto, že to byl můj učitel…). Tak oddaní nebyli snad ani kamikadze vůči svému císaři. Paní vedoucí redaktorka místo toho, aby zveřejňovala podrobné informace o tom, jaké byly u starého zákona problémy a zábrany pro rozvoj železnice a jakým způsobem je nový zákon řeší, pouze píše, že akciovka českou železnici spasí. A že v organizační struktuře fungující a naprosto perfektní firmy České dráhy, s. o., jsou nějací úředníci a šéfové, kteří nic nedělají, jen vynášejí informace o podniku a jinak mu škodí. Čili, přeneseně řečeno, hledá třídního nepřítele Českých drah.

Naopak Obzor tvoří profesionální novináři, kteří úspěšně zachovávají velkou míru objektivity (klobouk dolů). Nic naplat, vydavatelem Obzoru je Odborové sdružení železničářů, které schválení zákona č. 77/02 podpořilo, aniž by dosud vysvětlilo, proč tomu tak chce, a které za případný neúspěch transformace české železnice také ponese velký díl odpovědnosti. Jak se zachová? Jak to bude bagatelizovat?

Proto znovu vznikl Nezávislý železničář.

Další cíle Nezávislého železničáře

Druhým velkým cílem NŽ je nahradit práci odboru podnikové strategie, který existuje, ale jeho práce (možná kromě transformace ČD) není vidět, resp. nebyla nikde publikována (anebo ano, ale ne veřejně), natožpak odbornou veřejností připomínkována. Zato nekoncepcí a nesmyslů je na Českých drahách, kam oko pohlédne - novými kolejovými vozidly počínaje a infrastrukturními díly konče.

Např. el. jednotka řady 471 nemá uzavřený odpadní systém, čímž bude znehodnocovat svršek nově budovaných koridorů. Zato už má klimatizaci, která není ve většině vozů vlaků kategorií EC a IC. A to nemluvím o účinnosti, resp. energetické náročnosti klimatizace v zastávkových vlacích, které často otevírají dveře. A proč o osvětlení, klimatizaci a rozhlasové hlášení se musí nadále starat vlaková četa, když to může dělat jednoduše strojvedoucí? Proč vedení Českých drah slibuje zákazníkům napájení notebooků ve vozech první třídy, když v nových vozech Ampz, které už byly dodávány za éry současného generálního ředitele Zeleného, pro ně nejsou zásuvky? Pak o nich pan Štáhlavský v Železničáři č. 41/02 napíše článek ve smyslu, že kdyby už byla akciovka, tak se to stát nemůže. Proč obchodní duch nemůže existovat i ve státní organizaci? Není chyba spíše v lidech než v právní formě společnosti? Ale pojďme dál. Proč Železniční uzel Praha nebude stavěn už dle nových požadavů současné doby? Proč dosud nebyla zmodernizována Raketa na Masarykově nádraží, která může sloužit nákladní dopravě? Proč se likviduje seřaďovací nádraží Praha Vršovice, aniž by byly vypracovány a připomínkovány výhledové potřeby seřaďovacích kapacit v Praze? Proč se do rozsáhlého sídliště Letňany vede metro, když tam může vést výrazně levnější přeložka železniční tratě 070? Proč České dráhy vyklízí pozice v Mladé Boleslavi, když by mohly postupně vybudovat nové podzemní nádraží pro osobní dopravu s napojením na milovickou spojku? Proč České dráhy jsou ochotny přesunout brněnské nádraží dál od centra města, když současné nádraží lze zmodernizovat ve stávající poloze? Je toho málo?

Proto zde chci pokračovat ve sběru poznatků, myšlenek a zkušeností na zajímavá odborná témata, na jejichž základě by se dala vybrat pokud možno nejlepší možná varianta řešení daného problému.

Původně jsem na tyto stránky nic oddechového nechtěl zařazovat. Protože bychom po přečtení NŽ asi brzy propadávali depresím a bolením hlavy, rozhodl jsem se zařadit i dvě oddechové rubriky, a sice Fotogalerii, kam chci dávat spíše legrační snímky (něco na způsob Fota týdne v Železničáři), a Vtipy, kde budu shromažďovat všechny pěkné anekdoty ze železničářského prostředí.

Vedlejších cílů NŽ může být více, napadá mne např. vytvoření databáze nepřípojů a nesmyslů v novém Jízdním řádu Českých drah, což ovšem předpokládá výraznou pomoc z Vaší strany.

Proč internetová podoba Nezávislého železničáře?

Protože se jedná o moderní a dynamický sdělovací prostředek se širokou škálou možností. Jako vydavatel NŽ oceňuji mnohem jednodušší výrobu webových stránek, odpadá nákladná a pomalá distribuce tiskoviny oproti rychlému šíření informací po síti, odpadá hlídání termínu vydání čísla aj.

I Vy snad oceníte přednosti internetu, až zde v budoucnosti budete nalézat velká množství specifických dat v podobě zákonů, map, obrazových materiálů, databází aj. informací, které papírové podoby nejsou schopny např. z prostorových důvodů nebo v reálném čase zveřejnit.

K internetové podobě NŽ jsem se rozhodl i přesto, že internet stále není v České republice a zejména na Českých drahách příliš rozšířeným médiem. Avšak situace se v tomto ohledu možná pomalu, ale jistě mění.

Věřím, že zájemci o shlédnutí webových stránek Nezávislého železničáře si cestu k němu najdou, a že železničáři mající přístup k internetu budou některé zajímavé články NŽ tisknout a dále šířit na svých pracovištích. Těm všem předem moc děkuji.

Trochu pravidel pro uveřejňování příspěvků

Na rozdíl od minulé praxe se chci vyvarovat tendenčních a málo důkazních materiálů, místo toho se chci zaměřit na rozbory konkrétních věcí, spíše však na srovnávací články typu takto vypadá vývoj železniční osobní a nákladní přepravy podle Ing. Kocourka a takto to vypadá např. podle Českého statistického úřadu, kdosi cosi řekl a takto to dopadlo ap.

Tyto články budu dávat do složky Železniční politika. Protože ale nevím, jak to při studiu budu časově zvládat a jaké budou moje možnosti konkrétní informaci ověřit, zavádím složku Neověřeno, kam budu dávat i informace, na jejichž ověření pracuji, avšak jejich zveřejnění je aktuální. Tato složka bude zároveň sloužit i jako výzva Vám čtenářům k zasílání důkazů a svých poznatků. To ovšem neznamená, že do této složky budu dávat vše neověřené či neověřitelné, co mi přijde! Vulgární, silně tendenční a články obsahující lži a nesmysly budu nekompromisně dávat do další, pro Vás neviditelné, složky - koše.

Proto Vás všechny čtenáře a dopisovatele prosím o maximální serióznost. Není záměrem těchto stránek špinit a diskreditovat železnici, naopak jí pomoci dosáhnout důstojného postavení na českém dopravním trhu. A toho železnice nedosáhne, budou-li ji řídit lidé v čele s Ing. Zeleným a Ing. Komárkem, jejichž záměrem je prodat tzv. zbytný majetek. Tito lidé musí z čela české železnice bezpodmínečně odejít. A toho lze dosáhnout jen pádnými a nezpochybnitelnými argumenty, nikoliv lží a spekulacemi!

Závěr

Grafický a obsahový vývoj webových stránek NŽ nebude záviset jen na mých časových možnostech, ale především na Vás. Bez čtenářů a dopisovatelů není novin. Jestliže Vám není osud Českých drah a potažmo české železnice lhostejný a nelíbí se Vám nekalé praktiky současného vedení Českých drah v čele s Ing. Daliborem Zeleným, neváhejte a pište.

A úplně na závěr popřejme naší železnici hodně spokojených cestujících a přepravců.


Martin NAJMAN,

majitel Nezávislého železničáře

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info