logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

P o n d ě l í
04. prosince 2023, 18:04

www.anoweb.cz
i Vy zde můžete mít reklamu

železniční politika


Jak je to s obyčejným a zákaznickým jízdným


Původně jsem na toto téma chtěl napsat obsáhlejší článek, ve kterém jsem chtěl popsat ne zcela vysvětlené okolnosti, které vyvrcholily zavedením institutů obyčejného a zákaznického jízdného. Ani ve snu mne však nenapadlo, že vysvětlení tehdejších souvislostí je jednoduché a velmi smutné. Po téměř měsíci shánění podkladů, elektronické korespondenci a osobních intervencí jsem od tiskového oddělení Ministerstva financí ČR dne 24. března obdržel odpověď v následujícím znění:


K problematice jízdného v železniční vnitrostátní osobní dopravě a k Vašim dotazům, které jste zaslal e-mailem dne 18. března 2003, uvádíme stanovisko odborného útvaru Ministerstva financí:


Ministerstvo financí v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, vydalo na rok 2001 výměr MF č. 01/2001, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Vydáním tohoto výměru skončila u cen jízdného na železnici regulace formou maximálních cen, které stanovovalo Ministerstvo financí dříve. Již s účinností od 1. 1. 2001 je tedy jízdné na železnici regulováno formou věcného usměrňování ceny.

Forma regulace cen věcným usměrňováním umožňuje, ale nenařizuje, zahrnout do ceny veškeré oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle příslušných daňových zákonů. U této formy regulace Ministerstvo financí přímo nestanovuje konkrétní ceny, ale pouze určuje závazná pravidla, která umožňují prodávajícím pružně reagovat na situaci na trhu. Tedy nikoliv Ministerstvo financí, ale regulovaný subjekt sám nese odpovědnost za svou cenovou politiku, v případě železnice zejména v konkurenci s autobusovou dopravou. Z toho mimo jiné plyne, že cena, vypočtená podle pravidel pro věcné usměrňované ceny, proto nemusí být realizována v plné výši, neboť záleží vždy jen na obchodní politice každého subjektu (jen nesmí být vyšší než cena vypočtená podle pravidel věcného usměrňování).

V žádném případě však nelze uplatnění tohoto tržně konformního způsobu regulace cen interpretovat jako důvod pro navýšení cen provedené Českými dráhami, s.o. (realizované k 1.1.2002), za které údajně přes protesty Českých drah může Ministerstvo financí.

Určené podmínky přílohy č. 4 k výměru MF č. 01/2001, jehož platnost skončila k 31. 12. 2001 a na rok 2003 je jízdné upraveno výměrem MF č. 01/2003 a jeho přílohou č. 5, stanovují, které druhy jízdného podléhají regulaci. Je to obyčejné jízdné, zvláštní jízdné a bezplatná přeprava. Obyčejné jízdné je cena za přepravu cestujících ve všech vlacích osobní přepravy v 1. nebo 2. vozové třídě, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné.

Zvláštní jízdné a bezplatná přeprava je jízdné se slevou poskytovanou na základě výměru MF, resp. dalších právních předpisů (např. zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení). Pro jeho uznání je nutné splnění určených podmínek stanovených výměrem MF. Dopravce je povinen cestujícím, kteří splňují dané určené podmínky, toto zvláštní jízdné a bezplatnou přepravu poskytnout a naopak dopravci je pak podle § 39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, hrazena prokazatelná ztráta vzniklá plněním jednoho ze závazku veřejné služby, tj. závazkem přepravy.

Vedle obyčejného a zvláštního jízdného a bezplatné přepravy nabízejí České dráhy další komerční - obchodní nabídky. Jednou z obchodních nabídek je také zákaznické jízdné. Všechny obchodní nabídky jsou slevy jízdného, které již závisí pouze na obchodní politice Českých drah, v jakém rozsahu a velikosti jsou cestujícím nabízeny. Ministerstvo financí na jeho zavedení nemělo žádný vliv.

Tarif TR 10 vydaný Českými drahami, s.o., s účinností od 15. 12. 2002 (viz příloha) v kapitole II. části první definuje zákaznické jízdné jako jízdné se slevou poskytnutou v rámci obchodních nabídek ČD. V rámci obchodních nabídek ČD dále poskytují také tzv. zlevněné jízdné (např. zpáteční sleva, ČD TIP, Junior pas, traťové jízdenky, atd.).

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává výměrem MF seznam zboží s regulovanými cenami, který bývá někdy veřejností nesprávně označován jako vyhláška. Vyhláška je prováděcí předpis k zákonu, který je označován pořadovými čísly podle posloupnosti publikace ve Sbírce zákonů.


Kapitola II

Druhy jízdného

10. Zákaznické jízdné je jízdné se slevou poskytovanou v rámci obchodních nabídek ČD. Zákaznické jízdné je uvedeno v Ceníku 1.

11. Zlevněné jízdné je jízdné se slevou v rámci obchodních nabídek ČD, poskytované po splnění stanovených podmínek. Zlevněné jízdné je uvedeno v Ceníku 2.

12. Zvláštní jízdné je cena za přepravu cestujících v 1. nebo 2. vozové třídě, stanovená výměrem Ministerstva financí ČR pro vyjmenované skupiny cestujících. Zvláštní jízdné je uvedeno v Ceníku 4.

13. Obyčejné jízdné je cena regulovaná výměrem Ministerstva financí ČR za přepravu cestujících v 1. nebo 2. vozové třídě pro cestující, kteří nevyužijí zákaznické, zlevněné nebo zvláštní jízdné. Obyčejné jízdné je uvedeno v Ceníku 3.

14. Bližší podmínky uplatnění jednotlivých druhů jízdného jsou obsaženy v příslušných kapitolách TR 10.

15. - 17. Neobsazeno.


Následující kolo osobních jednání a korespondence potvrdilo, že pojmy maximální cena a věcně usměrněná cena se liší jen v metodice určování její výše. Pokusím se to zjednodušeně vysvětlit: Zatímco u maximální ceny Ministerstvo financí ČR stanovilo horní hranici jízdného, u věcně usměrňované ceny se výše jízdného odvíjí od skutečných nákladů, avšak MF ČR přesně popisuje, které jednotlivé nákladové položky České dráhy MOHOU do této ceny zahrnout a které naopak do této ceny zahrnout NESMÍ.

České dráhy tedy nebyly v žádném případě nuceny zavádět obyčejné a zákaznické jízdné a ani nebyly nuceny zvyšovat cenovou hladinu jízdného, tj. teoreticky mohl dosud platit tarif TR 10, platný před 1. lednem 2001! Naprosto nesmyslné zavedení obyčejného a zákaznického jízdného, o jehož rozporuplném systému výpočtu konkrétního jízdného a jehož důsledcích bylo jinde popsáno mnoho stran, bylo výmyslem pouze vedení Českých drah! Koneckonců, toto potvrzují zámery nového vrchního ředitele Divize obchodně-provozní Ing. Jiřího Vencla, PhD., Karty Z (a tedy zákaznické jízdné) zrušit, jak si o tom můžete přečíst například v Obzoru 12/03.

Když to zjednodušíme a zkrátíme, pak následující činitelé Českých drah:


Ing. Dalibor Zelený - bývalý generální ředitel

Ing. Jaroslav Kocourek - bývalý vrchní ředitel Divize obchodně-provozní

Ing. Tomáš Čech - vedoucí oddělení obchodu Odboru osobní přepravy

Roman Šulc - vnitrostátní tarifér Odboru osobní přepravy

Zdeňka Celá - tisková mluvčí

Petr Šťáhlavský - vedoucí tiskového oddělení

Pavel Tesař - pracovník tiskového oddělení

Mgr. Irena Pospíšilová - vedoucí redaktorka podnikového týdeníku Železničář

Ivo Štecha - redaktor podnikového týdeníku Železničář

aj.


nám celé dva roky sprostě a nechutně lhali jako když tiskne! A my jim to prakticky věřili! Z jakého důvodu tak činili a proč bylo obyčejné a zákaznické jízdné zavedeno, to už nechám na Vás.26. 3. 2003, Martin NAJMAN

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info